Fönsterrenovering

Status 1/11: En del av medlemmarna har fått en faktura av Kuggholmen. Dessa har gått ut för snabbt, inte minst då besiktningen inte genomförts. Följande gäller:

  • Betala ingenting förrän besiktningen godkänts (besiktningen sker inom någon vecka, vi återkommer med datum)
  • Förfallodatumet flyttas generellt fram till 17/11
  • Vissa kan komma att få korrigerade fakturor om det är motiverat. I nuläget har vår representant granskat dessa och specifikationerna stämmer. Men givietvis ska besiktningen vara godkänd innan fakturorna betalas.

Efter det att besiktningen genomförts återlämnas nycklarna.

Status 28/10:  Arbetet, med undantag för cykelverkstaden, trapphuset, och de boende som kommit överens om detta med Kuggholmen, är färdigställt. Besiktning följer, preliminärt under v 45.

Status 6/9: Uppföljning efter byggmötet idag:

  1. Allt beträffande målning av era fönster skall ni ta upp med målaren på plats eller arbetsledaren, även anmärkningar på utfört arbete (kontaktuppgifter hittar ni i detta blad). Kontakta sedan styrelsen endast om ni inte är nöjda med gensvaret.
  2. Från att fönster och bågar har målats skall de torka ca 10 dagar innan tätningslistan kan sättas på. Under den tiden skall fönster stå lite på glänt. Målaren sätter dit ett band som håller ihop fönstren. Om det inte står på glänt kommer färgen i båge och ram att torka ihop och färgen kommer inte att ge det skydd som det är tänkt. Dessutom kan det bli otätt.
  3. Prioritet är naturligtvis att få klart lägenheterna under hösten. Fönster i trapphuset kommer att målas i vår.
  4. På fredag börjar arbetet på gårdshuset med att man samlar in nycklar från er som inte lämnat in dem än och gör en besiktning vad som behöver göras. Arbetet kommer sedan att starta 20 eller 21 september.
  5. När arbetet är klart i gathuset kommer en besiktning att ske i varje lägenhet. Arbetet utförs av en oberoende besiktningman. En från styrelsen kommer att deltaga (förhoppningsvis). Det är dock inte nödvändigt att den boende deltar. Besktningen är beräknad att ske om 14 dagar. Besiktning kommer också att göras i gårdshuset när det är klart.

Status 23/8: Arbetet är på gång eller klart på våning 3 och 4 i gathuset, och aviserat att påbörjas under veckan på våning 1 och 2. image

Status 15/8: Arbetet är nu igång med start högst upp i gathuset. Man kommer sedan att jobba sig nedåt i gathuset och sedan gå över till gårdshuset. Arbetet kan ta upp till 10 dagar per lägenhet pga torktider. Varje lägenhet aviseras 3 arbetsdagar i förväg. När firman har åtgärdat några lägenheter kan de lättare bedöma mer exakt hur lång tid det kommer att ta per våningsplan.

Kuggholmen har distribuerat detta blad till alla lägenheterna, här hittar ni bl a kontaktuppgifter till deras representanter.

Bakgrund
Enligt underhållsplanen som fastslogs på stämman 2012 samt efter förfrågan till de boende om skicken på fönstren beslutade styrelsen att genomföra en renovering av samtliga fönster i fastigheten inklusive trapphus och källare men inte de som tillhör vindsvåningarna.
Det som ska åtgärdas är inre och yttre fönsterbågar och karm, där kitt och målning ska upp till en nöjaktig nivå. I de fall någon del av fönstret är ruttet kommer de också att åtgärdas. Vi har valt firman Kuggholmen som vi tidigare anlitat för renovering av en av hyreslokalerna.

Ansvar
Enligt stadgarna (§20) är medlemmen ansvarig för glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster. Föreningen svarar för målning av yttersidan av ytterfönstret. Priset som redovisats är medlemmens kostnad per fönster, med och utan ROT. Vi önskar att samtliga fönster ska ha samma höga nivå. Om medlemmen själv åtgärdat fönstren så pass att firman kan stå för garantin, utgår ingen kostnad för åtgärd av det fönstret.

Arbetet
Arbetet startar 8 augusti och beräknas ta ung 1-2 veckor per lägenhet och 2 månader totalt.
Renoveringen kommer att ske i respektive lägenhet, för att man skall ha möjlighet att utnyttja ROT-avdraget. Ingen ställning eller plast för fönstren sätts upp för arbetet i lägenheterna, förutom om fönstret mot förmodan skulle behöva åtgärdas på verkstad. I detta fall ordnas provisoriskt skydd. Firman behöver tillgång till lägenheten och c:a 1,5 m fritt utrymme runt resp. fönster. Ta bort allt runt fönstren, gardiner, sladdar, mattor osv. Bättre ta bort för mycket än för lite. Räkna med att det kommer bli skräpigt runt fönstren. Städning ingår inte, det måste var och en sköta själv.
Det kommer att ställas upp ställningar på gården för att åtgärda trapphusfönstrena, då dessa öppnas utåt.

Frågor och svar
Här nedanför har vi samlat frågor och svar som kommit in. Funderar ni på något som ni inte hittar svar på, kontakta styrelsen.
Fråga 1: Jag tolkar det som att det är obligatoriskt att byta även innerfönstren? Stämmer detta? Och vad är i så fall bakgrunden till detta?
Svar 1: Inga fönster kommer att bytas ut, vare sig inner eller ytterfönster. Renoveringen omfattar ommålning, byta ruttna delar av fönsterbågen och kitta om dem. Dessutom kommer man sätta på en tätningslist på samtliga fönster.

Fråga 2: Hur påverkas de invändiga fönsterkarmarna o.s.v. av att fönstren byts? Ingår det i priset att de lämnas i minst det skick som de är i ifrån början eller ska man räkna med att lägga till för att de ska måla också?
Svar 2: Fönsterkarmar berörs inte av renoveringen men den boende har möjlighet att beställa det separat och naturligtvis stå för kostnaden av detta extra arbete.

Fråga 3: Rörande lägenheterna i bottenvåningen, vad gör vi under den tiden som fönstren är borttagna? Gäller både de som är mot gatan och de som är mot gården.
Svar 3: Om det blir nödvändigt, kommer en skiva, typ plyfa, täcka fönstret. Målet är dock att allt arbete utförs under dagtid på plats så att fönstret kan monteras tillbaks innan arbetet avslutas för dagen. Visst renoveringsarbete kan dock behöva utföras på Kuggholmens verkstad.

Fråga 4: Om glas behöver bytas och/eller om fönstret är ruttet vem får stå för den kostnaden?
Svar 4: För enkelhetens skull har styrelsen beslutat att föreningen står för den kostnaden.

Fråga 5: Vem står för kostnaden om delar av fönstrets ram måste bytas?
Svar 5: För enkelhetens skull har styrelsen beslutat att föreningen står för den kostnaden.

Fråga 6: Finns det någon typ av tidplan för när arbetet förväntas vara klart?
Svar 6: Arbetet pågår fram till 7 oktober. Varje lägenhet kan ta upp till 10 arbetsdagar att färdigställa. Arbetet börjar högst upp i gathuset, därefter arbetar man sig nedåt i gathuset och tar sen hand om gårdshuset.
Inte annat än den som redan har kommunicerats, att det startar 8 augusti och beräknas ta ung 1-2 veckor per lägenhet och 2 månader totalt.

Fråga 7: Det finns en typ av fönster med balkongdörr där det är tre fönster (två till dörren och ett bredvid). De finns på gathusets lägenheter in mot gården. Vad är kostnaden för dessa?
Svar 7: Det är samma pris som för treluftsparti-fönster, 1800kr med ROT.

Fråga 8: Kommer renoveringen tas i någon speciell ordning?
Svar 8: Man börjar högst upp i gathuset, därefter arbetar man sig nedåt i gathuset och tar sen hand om gårdshuset.
De kommer att börja uppifrån så gott det går, eftersom de högst belägna fönstren är mest åtgångna.

Fråga 9: Vilken färg kommer bågarna att få?
Svar 9: Existerade färger kommer att bevaras.